mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Jobs at Ysgol Gymraeg y Trallwng

 
Created on 07/07/2017 @ 16:25
SocialTwist Tell-a-Friend


Cyngor Sir Powys

YSGOL GYMRAEG Y TRALLWNG

Red Bank, Trallwng, Powys, SY21 7PW

Pennaeth: Mrs Bethan Bleddyn

Cynorthwy-ydd Swyddfa - Clerical Assistant

Grade 5 (Point 18 to Point 20)

£18,070 to £19,430 per annum pro rata

£9.3662 to £10.0711 per hour

Yn eisiau ar gyfer Medi 4, 2017 / Required for September 4, 2017

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Swyddfa i weithio 20 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod Tymor yr Ysgol.

Rydym yn chwilio am berson brydfrydig i ymuno â’r tîm, i fod yn gyfrifol am Swyddfa’r Ysgol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar sgiliau cyfathrebu, llythrennedd a rhifedd da. Bydd sgiliau TGCh yn hanfodol a phrofiad o ddefnyddio system Canolfan Athrawon o fantais, ond bydd hyfforddiant ar gael.

Cymraeg yn hanfodol.

Goruchwyliwr Canol dydd - Mid day Supervisor

Grade 3 (Point 10 to Point 13)

£15,613 to £16,491 per annum pro rata

£8.0926 to £8.5477 per hour

Rydym yn chwilio am Oruchwyliwr Canol Dydd i weithio 5 awr 50 munud yr wythnos (11:50 a.m -1:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod Tymor yr Ysgol) a fydd, trwy ethos gofalgar ac fel rhan o dîm, yn goruchwylio a sicrhau diogelwch, gofal priodol a lles plant yn ystod amser cinio.

Mae croeso i chi gysylltu â’r Dirprwy Bennaeth, Miss Laura Jones, yn Ysgol Ardwyn am fwy o fanylion am y swydd ar 01938 552005

Cymraeg yn ddymunol.

We are looking for a Mid Day Supervisor to work 5 hours 50 minutes a week

(11:50a.m. -1:00 p.m. Monday to Friday during School Term dates) who, through a caring ethos and as part of a team will supervise and ensure the safety, appropriate care and well-being of children during lunch times.

Interested applicants are welcome to contact the Deputy Headteacher at Ysgol Ardwyn for more details about the posts on 01938 552005

Welsh desirable.

For application forms and job details, telephone 01597 826409

e-mail job.applications@powys.gov.uk or apply on line at www.powys.gov.uk.

Closing date for applications: 17th July 2017

www.powys.gov.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

home page business listing link image